Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Nærværende betalings- & leveringsbetingelser gælder for aftaler om ydelser fra E-levator til organisationer. Herefter benævnt som hhv. "arrangementer" og ”kunden”.
Hvis andre betingelser er skriftligt aftalt mellem E-levator og kunden, har sådanne betingelser forrang frem for nærværende generelle betingelser. Sådanne særskilte aftaler skal fremgå skriftligt af aftalegrundlaget.


Tilbud
Ved accept af tilbud fra E-levator, anses nærværende betingelser, inkl. eventuelle indgåede særaftaler om salg og levering at være accepterede.


Ordrebekræftelse
Kunden modtager senest 2 dage efter ordreafgivelse en skriftlig ordrebekræftelse. En ordre anses for at være bindende hvis E-levator ikke indenfor 2 arbejdsdage efter kundens modtagelse af ordrebekræftelsen, har modtaget en indsigelse fra kunden.

Arrangementets omfang, formål, pris og terminer fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse fra E-levator.


Ydelser
Det er E-levators ret og ansvar at udvælge kompetente konsulenter til det enkelte arrangement.

Ydelser afregnes enten som timer, licenser eller som projekt.


En konsulent-dag er typisk på 7 timer (kl. 9-16), inkl. pauser og frokost, ekskl. transporttid.

En undervisningsdag er typisk 6 timer (2x3 timer) incl. pauser, excl. forkost og transporttid.

Andet kan aftales ifbm. det aktuelle arrangement.


Tavshedspligt
Viden om organisationer og enkeltpersoner, der måtte komme E-levator og dennes partnere til kendskab som følge af aftaler indgået med E-levator, er underlagt tavshedspligt.


Priser
Priser er ekskl. moms, medmindre andet er angivet.


Transport og ophold
Udgifter til transport og ophold ved et arrangement, afregnes således:


  • Transporttid afregnes efter en særlig transporttime-takst
  • Kørsel i bil afregnes efter statens takst
  • Anden transportomkostning faktureres efter regning.
  • Ophold faktureres efter regning.


Lokaler & Forplejning

Ved individuelle samtaler skal lokalet være stort nok til 2 personer, og være privat.

Ved gruppesamtaler skal lokalet være stort nok til gruppen + 1 person, og være privat.

Ved foredrag og kurser skal lokalet være afpasset i størrelse efter antallet af deltagere og arrangementets karakter.

Evt. forplejning og krav til AV-udstyr og aftales ifbm. det aktuelle arrangement


Materialer
Det er E-levators ansvar at fremskaffe og mangfoldiggøre de nødvendige materialer til arrangementet.

Det er ligeledes E-levators ansvar at sikre, at anvendelse og udlevering af materialer ikke strider mod gældende regler om ophavsret.

Materiale udleveret af E-levator må ikke kopieres eller anvendes kommercielt af kunden uden E-levators skriftlige samtykke. Dette gælder også i forhold, hvor rettighederne tilhører E-levators underleverandører og samarbejdspartnere.


Betaling
Kunden faktureres ved påbegyndelse af det aftalte forløb.
Betalingsbetingelser: netto 8 dage.
Ved misligholdelse af betalingsfristen pålægges fakturabeløbet et rykkergebyr på 100 kr. samt morarenter på 0,93% pr. påbegyndt måned.


Annullering fra kundens side
Ved annullering af et ordrebekræftet aftaleforløb, uagtet årsagen, pålægges kunden at betale et aflysningsgebyr.
Ved annullering indtil 10 hverdage før start, krediteres kunden 80% af det fakturerede beløb.
Ved annullering senere og frem til startdatoen, krediteres kunden 50% af det fakturerede beløb.
Ved annullering på selve startdagen eller under forløbet, krediteres kunden 0% af det fakturerede beløb.


Ændring fra kundens side
Ved ønske om ændring af et ordrebekræftet aftaleforløb pålægges kunden at betale et ændringsgebyr. Under forudsætning af, at der kan ingås en ny aftale, som begge parter kan acceptere, pålægges kunden at betale 10% af det oprindeligt ordrebekræftede beløb i ændringsgebyr. Kan en ny gensidig aftale ikke indgås, gælder nærværende regler om ”annullering fra kundens side”.


Annullering/ændring fra E-levators side
E-levator kan ikke drages til ansvar for annullering eller ændring af aftaler, når det sker som følge af forhold, der ligger uden for E-levators kontrol. Herunder, men ikke begrænset til: sygdom eller personskade hos E-levators konsulenter eller disses nærmeste familie, brand, tyveri, eksplosion, naturkatastrofer, trafikale forhold, strejke, lockout og myndighedsindgreb.

E-levator forpligter sig i denne situation, i samråd med kunden, til at samarbejde om en ny aftale der kan accepteres af begge parter.
Hvis E-levator kan gøres ansvarlig for at en aftale må annulleres eller ændres, vil E-levator som udgangspunkt, i samråd med kunden, tilbyde en ny aftale der ikke stiller kunden ringere.
Hvis det ikke er muligt at indgå en ny aftale, der kan acccepteres af kunden, vil kunden blive krediteret det fulde fakturerede beløb.


Reklamationer
Reklamationer skal være E-levator i hænde senest 5 arbejdsdage efter det påklagede arrangements afslutning. E-levator vil i den konkrete sag tage stilling til reklamationen senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen.


Tvister
Eventuelle tvister afgøres ved byretten i Aalborg.